Programs – University of Copenhagen

DAC > Programs

Research Programs

Project nameSourceDurationPIMembers
FFR/FNU 2013 Danish Free Research Councils 2013.07-2016.06

Qunxin She

Dr. Ling Deng
HotZyme EU FP7 2011.04-2015.03

Xu Peng

14 groups (see link)
FTP 2012 Danish Free Research Councils 2012.01-2015.03 Qunxin She Kaare Teilum
Daniel Stiefler-Jensen
Troels Emtekær Linnet
Mariana Awayez
Archaeal Network Danish Research Agency 2011.3-ongoing Qunxin She Yun Xiang Liang
Yulong Shen